Vastgoedregisseur b.v. begeleidt consumenten in consument gestuurde woningbouwprojecten. Het verwerven, behandelen en gebruiken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten van Vastgoedregisseur b.v. en gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de wetgeving en de bepalingen in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk(e) doel(en).

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in het realiseren van uw woonwens, werken wij nauw samen met een aantal preferente samenwerkingspartners:
• Stichting SAMENBOUWEN.IN

Vastgoedregisseur b.v. begeleidt consumenten in consument gestuurde woningbouwprojecten. Het verwerven, behandelen en gebruiken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten van Vastgoedregisseur b.v. en gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de wetgeving en de bepalingen in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk(e) doel(en).

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in het realiseren van uw woonwens, werken wij nauw samen met een aantal preferente samenwerkingspartners:
• Stichting SAMENBOUWEN.IN
• Stichting OnsHuys
• WauW Projecten B.V.
In het kader van deze samenwerking treedt Vastgoedregisseur b.v. samen met de bovengenoemde organisaties (hierna gezamenlijk: “Vastgoedregisseur”) op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen. Wij bepalen gezamenlijk de doeleinden en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens en hebben daarvoor een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is op te vragen bij alle verwerkingsverantwoordelijken via de onderstaande contactgegevens.

Vastgoedregisseur respecteert uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Dit betekent dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• uw gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze door u zijn verstrekt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens

Vastgoedregisseur b.v.
Van der Clusenstraat 6
5553 EL Valkenswaard
info@vastgoedregisseur.nl
040-242 32 23
KvK: 17126011

Stichting OnsHuys
Van der Clusenstraat 6
5553 EL Valkenswaard
info@onshuys.in
040-242 32 23
KvK: 68625456

Stichting SAMENBOUWEN.IN
Van der Clusenstraat 6
5553 EL Valkenswaard
info@samenbouwen.in
040-242 32 23
KvK: 67955851

WauW Projecten B.V.
Van der Clusenstraat 6
5553 EL Valkenswaard
info@wauwprojecten.nl
040-242 32 23
KvK: 65795210

Verwerken van persoonsgegevens
Vastgoedregisseur kan persoonsgegevens van u verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van Vastgoedregisseur en/of omdat u deze zelf aan Vastgoedregisseur verstrekt door middel van bijvoorbeeld het invullen van een contact aanvraag of inventarisatieformulier.
Vastgoedregisseur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor en achternaam;
• Uw adresgegevens;
• Uw telefoonnummer;
• Uw e-mailadres;
• Uw geboortedatum en -plaats;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een woonwensenformulier, in correspondentie en telefonisch.

Doeleinden
Vastgoedregisseur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om uw vragen te beantwoorden en informatie aanvragen te behandelen via e-mail, per post, telefonisch of via social media.
• Om u in te schrijven als kandidaat deelnemer in een initiatief en/of project en u op de hoogte te kunnen houden van het verloop van het initiatief en/of project;
• Om u te kunnen informeren over de ontwikkeling van (nieuwbouw)projecten op basis van de door u verstrekte woonwensen en/of voorkeuren, door middel van e-mailberichten, per post en/of telefonisch contact;
• Om samen met u, uw woonwens te realiseren en de daarbij behorende overeenkomsten aan te gaan en uit te kunnen voeren;
• Om u uit te kunnen nodigen voor evenementen zoals een informatiebijeenkomst of open huis;
• Om, na oplevering van de woning, eventuele garantie vraagstukken te behandelen of een bezichtiging van de woning te organiseren.

Bewaren
Vastgoedregisseur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de oplevering van uw woning verwijderd, behoudens NAW- en contactgegevens ten behoeve van de garantieregeling.

Verstrekking aan derden
Vastgoedregisseur verkoopt de door u verstrekte gegevens niet aan derden en verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven benoemde doeleinden. Zo kunnen wij uw gegevens doorgeven aan bijvoorbeeld de gemeente, architect, aannemer, notaris, bank en hypotheekverstrekker die betrokken is / zijn bij het betreffende project. Daarnaast kunnen wij uw gegevens delen met onze preferente samenwerkingspartners OnsHuys, WauW Projecten B.V. en Stichting SAMENBOUWEN.IN, dit om u zo beter van dienst te kunnen zijn bij het realiseren van uw woonwens. De door u verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden voor geanonimiseerde management-informatie onder andere ten behoeve van beïnvloeding van marktpartijen teneinde meer consument gestuurde woningbouwprojecten te kunnen realiseren. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is dan wel noodzakelijk in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Profilering en cookies
Op de website van Vastgoedregisseur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, ten behoeve van analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vastgoedregisseur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Mediakanalen en marketing
U kunt er voor kiezen om contact met ons op te nemen via onze social-mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social-media bericht vragen wij in een persoonlijk bericht om uw contactgegevens met ons te delen. Wij kunnen u dan de gewenste informatie toesturen. Daarnaast maken wij tijdens evenementen (zoals informatiebijeenkomsten, open huis, feestelijke handelingen) regelmatig foto’s en/of video’s, welke wij voor marketingdoeleinden kunnen delen via diverse online en offline mediakanalen. Indien u niet herkenbaar op eerder genoemde foto’s en/of video’s in beeld gebracht wilt worden verzoeken wij u om ons hierover voorafgaand aan het evenement actief te informeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Vastgoedregisseur accepteert uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te controleren, corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vastgoedregisseur en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vastgoedregisseur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), legitimatie nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vastgoedregisseur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Vastgoedregisseur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:
• De website van Vastgoedregisseur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
• Beveiliging CRM systeem
• Beveiliging interne computersystemen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vastgoedregisseur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vastgoedregisseur op via info@vastgoedregisseur.nl

Wijzigingen
Vastgoedregisseur behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd of via e-mail bekend worden gemaakt.
Vastgoedregisseur adviseert u daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.