Samenwerkingspartner Brabants netwerk Wonen-Zorg-Welzijn

Een t(h)uis voor senioren in Brabant!

Het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn heeft een manifest opgesteld waar wij als samenwerkingspartner mede aan hebben bijgedragen. Deze is verzonden naar alle nieuwe gemeenteraadsleden van Brabant. Het netwerk roept gemeenten op om de urgentie van de opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’ een plaats te geven in de woningbouwprogrammering. Omdat de vergrijzing tot 2040 sterk toeneemt, zowel in leeftijd worden we ouder als het aantal ouderen groeit, moet er nu actief en concreet op de woningbehoefte voor senioren worden ingespeeld.

Het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn bestaat uit een grote diversiteit aan partners. Van banken, gemeenten, zorgorganisaties tot verzekeraars. Het vormt een brede en sterke afspiegeling van de maatschappij. Het netwerk vraagt gemeenten om in de bestuursakkoorden en in de referentiekaders van de raad de urgentie van de opgave goed op te nemen en te borgen. Vertaald in concrete kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen en ambities en een programmatische uitwerking. Zo wordt het woningaanbod voor senioren verrijkt, én ontstaat ruimte en beweging voor andere groepen op de vastzittende woningmarkt. Opdat het voor senioren nu en in 2040 goed wonen is, in een goede balans en samenhang tussen wonen, zorg en welzijn.

Uit woonzorganalyses en woonzorgvisies van gemeenten volgt een programmatische uitwerking. En deze wordt ook weer vertaald naar visies die daaraan zijn gerelateerd zoals woonvisies, zorg-, welzijns- en gebieds- en leefbaarheidsvisies en het gemeentelijk grondbeleid. Voorbeelden van de uitwerking zijn andere woonvormen, versterking van de informele netwerkstructuur, wijk- en dorpsaccommodaties voor zorg en welzijn, inzet van ondersteunende technologie en oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Waarbij langer thuis wonen en zelfredzaamheid uitgangspunt zijn. Ook om de zorg betaalbaar te houden. En omdat groei van het zorgpersoneel niet realistisch is.

Gemeenten moeten hierin de regierol oppakken. Daarbij krijgen ze steun van de vele ketenpartners, zoals de provincie. Maar ook door (aankomende) senioren en seniorenorganisaties in de gemeenten zelf.

Het Brabants netwerk Wonen-Zorg-Welzijn nodigt alle gemeenten in Brabant uit om aan te haken bij het Brabants Netwerk Wonen-Zorg- Welzijn. En mee te bouwen aan een actiegerichte agenda zodat er ook resultaten geboekt gaan worden. En die ervoor zorgt dat er van deze succeservaringen een olievlekwerking uit kan gaan.

Download manifest